اخبار جاری دانشگاه

اخبار علمی

اطلاعیه ها

دسترسی آسان

دفتر مقام معظم رهبری

05

10

06

08

05


09

10

10

پیام مدیریت

سپاس صاحب قلم و انديشه را که بشر را قدرت تفکر و تعمق عنايت نمود و اين زمينه ساز پيشرفت و تعاليست و موهبتيست از جانب باريتعالی تا خلق راه هدايت و آگاهی بيابند

مشاهده کامل