اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

حوزه ریاست

روابط عمومی فرزین وفایی نژاد
مهدی عباسی
100 33400100
دفتر ریاست دکترنجفی 111 33400111
دکتر حاجتی    
خانم حاجی حسنی    
نظارت و ارزیابی خانم احمد لو 115 33400115
عمران آقای رفیعی نیا 121 33400121
طرح و برنامه آقای عباسی نیا 131 33400131
آقای ده مولایی 132 33400132
حراست آقای نعیمی 141 33400141
مصطفی شمسی 142 33400142
انتظامات 143 33400143

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی دکتر مرادی 201 33400201
دفتر معاون آقای جلالی 202 33400202
کتابخانه خانم آنی زاده 206 33400206
پژوهشی دکتر ستوده 222 33400222
خانم موسوی 226 33400226
فناوری اطلاعات مرتضی احمری 284 33400284
ملیحه دولت آبادی 282 33400282
علیرضا گودرزی 283 33400283

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دکتر سلامی 301 33400301
دفتر معاون خانم کوهستانی 302 33400302
آموزش دکتر هدایتی 311 33400311
محمدرضا رضایی 312 33400312
آقای قبادی 313 33400313
خانم امیری 314 33400314
خانم کرامتی 342 33400342
خانم امیری 346 33400346