logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 معاونت اداری – مالی دانشگاه دارای 3 زير بخش اموراداری- امورمالی و اداره خدمات می باشد که هر بخش وظايف ويژه ای را بر عهده داشته و زير نظر معاونت اداری – مالی دانشگاه انجام وظيفه می نمايند.

 

  وظايف معاونت اداری و پشتيبانی

  • تهيه و تدوين برنامه های اجرايی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن .
  • همکاری با رئيس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدها
  • رسيدگی به هدفهای اجرايی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف .
  • نظارت بر حسن اجرای امور اداری، مالی و خدمات دانشگاه با رعايت مقررات مربوط .
  • تقسيم بودجه بين واحدها .
  • اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه .
  • پيش بينی منابع اعتباری لازم جهت گردش کار بهتر دانشگاه .
  • شرکت در شوراها و کميته ها و جلسات مختلف به منظور اعلام نظر در مورد مسائلی که مربوط به وظايف معاونت اداری و مالی می باشد.
  • ايجاد ارتباط با مراکز تصميم گيری در خصوص تصويب و تخصيص بودجه های جاری، عمرانی و پژوهشی مورد نياز .
  • ارائه گزارشهای توجيهی لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهای تحت نظر .