logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان محترم روزانه متقاضی (انواع وام دانشجویی ) در نیمسا‌ل دوم سال تحصیلی 98-97

 بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجو‌ییجهت درخواست وام از روز چهارشنبه 97/11/03لغایت روز سه شنبه 97/11/25دانشجویان متقاضی می توانند به نشانی www.swf.ir سایت صندوق رفاه به قسمت پور‌تال دانشجویی مراجعه نمایند .

 ( دانشجو‌ياني كه  بر‌اي او‌لين بار متقا‌ضي وام مي باشند تعهد محضر‌ي ، یک قطعه عکس، کپی  شناسنامه و كار‌ت ملي و شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو  الزا‌مي مي باشد ).

                                              اداره رفاه دانشجویی