logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست ویدیو کنفراس دکتر آشتیانی ریاست دانشگاه با ستاد خیرین وزارت عتف روز سه شنبه 2تیرماه در معیت دکتر گودرزی معاون دانشجوی و جناب روحانی رئیس اداره تربیت بدنی با موضوع تقویت ساختار خدمات دانشجویی برگزار شد.

در این نشست ریاست دانشگاه صنعتی اراک بر برنامه های توسعه فضای فیزیکی خدمات دانشجویی برای پاسخگویی به نیاز دانشگاهیان همچنین افزایش کیفیت خدمات رفاهی تاکید نمودند و خواستار مشارکت بیشتر ستاد خیرین وزارت علوم و هدایت سرمایه های خیرین به سمت دانشگاه های کمتر برخوردار شدند.

ایشان اضافه نمودند با توجه به نیاز آموزشی منطقه و تمایل شهروندان استانهای مجاور به تحصیل در دانشگاه صنعتی اراک، همین امر سبب شده است که بیش از 74درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک غیربومی جذب گردند که این امر سبب افزایش نیاز دانشجویان به خدمات خوابگاهی، رفاهی و فراغتی در دانشگاه شده است که با توجه به محدودیتهای بودجه ای در کشور و به تبع آن در دانشگاه ها  نیاز به حمایت خیرین محترم  و هدایت سرمایه های مادی و معنوی این بزرگواران در این حیطه است.

در این نشست دو ساعته دیگر روسا به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی هم افزایی و لزوم تغییر در سیاستهای وزارت متبوعه در این حوزه نمودند.