logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در بازدید و نشست معرفی ظرفیتها و توانمندی های دانشگاه صنعتی در روز چهارشنبه ۲۵تیرگان۱۳۹۹ بیان کرد:
طرح آمایش تهیه شده توسط دانشگاه صنعتی می‌تواند نجات بخش استان و صنایع باشد، اما باید منابع مالی مدیریت شود.

خانم یادگاری با اشاره به مزیتهای رقابتی دانشگاه صنعتی در استان بیان نمودند؛ سال گذشته بخشی از اعتبارات دانشگاه‌های فعال در حوزه صنعتی استان به تهران برگشت در حالی که اگر دانشگاه ها تجمیع شوند می توان این اعتبارات را در دانشگاه صنعتی اراک به عنوان دانشگاه مادر استفاده کرد که به رفع محدودیت ها و نیازها کمک می‌کند.

رقیه یادگاری در خصوص تخصیص اعتبار به دانشگاه اظهار کرد: ردیف مالی که برای دانشگاه صنعتی اراک در نظر گرفته شده است عنوان تعمیر و تجهیز دارد، اگر واژه توسعه یا تکمیل نیز به این عنوان اضافه شود می‌توان اعتبار بیشتری به این حوزه تخصیص داد و شاهد شکوفایی آن بود.
وی افزود: رقم منابع مالی استان مرکزی در موضوع توازن ۱۱۹ میلیارد تومان است که صرفا باید برای ارتقای شاخص توسعه هزینه شود به همین دلیل نمی‌توان از این رقم به دانشگاه اختصاص داد.

 

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مرکزی دراین نشست گفت: دانشگاه صنعتی باید همپای صنعت استان باشد تا بتواند نجات بخش مشکلات صنایع استان شود.
خانم یادگاری با اشاره به مزیتهای رقابتی دانشگاه صنعتی در استان بیان نمودند؛ سال گذشته بخشی از اعتبارات دانشگاه‌های فعال در حوزه صنعتی استان به تهران برگشت در حالی که اگر دانشگاه های صنعتی تجمیع شوند می توان این اعتبارات را در دانشگاه صنعتی اراک به عنوان دانشگاه مادرتخصصی استفاده کرد که به رفع محدودیت ها و نیازها کمک می‌کند.
ایشان اضافه نمود: دانشگاه صنعتی می تواند بابهره گیری ازظرفیت های استانی ، دانشگاه تخصصی مادر صنعتی استان شود وعلم وصنعت را درکنارهم برای استان رقم بزند.
در این نشست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز بیان کرد: طرح آمایش تهیه شده توسط دانشگاه صنعتی می‌تواند نجات بخش استان و صنایع باشد، که با هدایت منابع مالی و مدیریت استان این امر قابل تحقق است.