logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

آیین تودیع و معارفه مدیر گروه معدن روز دوشنبه مورخ 16 /01 /95با حضور آقای دکتر محسن نجفی ریاست محترم دانشگاهدرشورای دانشکده مواد و معدن برگزار شد.
در این نشست از خدمات جناب آقای دکتر فریدون قدیمی تجلیلی بعمل آمد و جناب آقای دکتر رضا احمدی به مدیریت گروه مهندسی معدن دانشگاه برگزیده شدند.در ادامه طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، جناب آقایدکتر رضا احمدی بعنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی معدن و مسئول راه اندازی دانشکده مهندسی مواد ومعدنمنصوب گردیدند.
در بخش دیگر با توجه به مسئولیت جناب آقای دکتر رضا احمدی در راه اندازی دانشکده مواد و معدن دانشگاه جنابآقای دکتر هادی فتاحی از طرف ایشان بعنوان مسئول پژوهشی دانشکده مواد و معدن دانشگاه معرفی گردید.

{Arakut} {Gallery}