logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دوره کاربردی تخصصی شبیه سازی نیروگاه های خورشیدی به همراه بازدید از نیروگاه یک مگاوات خورشیدی اراک و آزمایشگاه تجهیزات خورشیدی و شرکت فجر تابلو با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اراک و شرکت توزیع برق استان روز پنجشنبه 10 اسفندماه 96 در دانشگاه صنعتی اراک  برگزار گردید.

در ابتدای دوره دکتر نجفی رئیس دانشگاه صنعتی اراک به موضوع بحران انرژی در دنیای امروزی و ارتباط آن با توسعه پایدار پرداخته و به کارگیری انرژی پاک خورشید را، راه گشای پیشرفت و نجات جوامع دانسنتد.

در ادامه دکتر حاجی زاده اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک، به کاربردهای انرژی خورشیدی پرداخته و مشخصه های فنی پنل های فتوولتائیک را تشریح نمودند.

سپس دکتر قدیمی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک گزارش فنی از نیروگاه خورشیدی یک مگاووات اراک ارائه نمودند. در پایان مهندس حمیدی نحوه شبیه سازی نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شبکه را توضیح داده و نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی به عنوان نمونه شبیه سازی و تحلیل شد.