logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

هر عضو هیات علمی متقاضی دریافت ترفیع سالیانه، فرم مربوطه (شامل فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی، آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی در بازه یکساله) را بر اساس شیوه‌نامه مصوب دانشگاه تکمیل نموده و تا قبل از یک ماه مانده به تاریخ دریافت پایه، به مدیر گروه مربوطه تحویل می‌دهد.  پس از آن، مدارک و مستندات الصاقی توسط مدیر گروه مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید ایشان، مدارک به صورت محرمانه به دفتر معاونت پژوهشی جهت بررسی فعالیت‌های پژوهشی متقاضی ارسال می‌گردد. پس از بررسی معاونت پژوهشی، پرونده به‌طور محرمانه به حوزه آموزش ارسال خواهد شد و فعالیت‌های آموزشی متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت پرونده متقاضی به طور محرمانه جهت بررسی به دفتر امور هیأت علمی دانشگاه ارجاع می‌گردد.

نتیجه بررسی درخواست پس از ارزیابی نهایی پرونده در کمیته ترفیع دانشگاه، به رئیس دانشکده/گروه  و عضو هیأت علمی (جهت اطلاع) و نیز به مدیریت امور اداری دانشگاه جهت صدور حکم کارگزینی اعلام می گردد.

فایل‌های مورد نیاز:

فرم دریافت ترفیع سالیانه

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه به اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک