دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - روابط عمومی
پرینت

روابط عمومی و امور بين الملل

کارشناس مسئول:آقای فرزين وفائی نژاد

شرح وظايف:

 • ارتباط مستقيم و مستمر با مسئولين
 • شرکت درگردهمايی ها
 • دريافت گزارش فعاليتها، طرحها وبرنامه های بخشهای مختلف دانشگاه
 • جمع آوری هرگونه اخبار واطلاعات مورد نياز
 • حضور در برخی جلسات داخلی دانشگاه و همچنين برخی جلسات خارج از دانشگاه
 • تهيه و تدوين خبر، بيانيه ، اطلاعيه ، آگهی وپيامهای دستگاه وترتيب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی
 • ارتباط با جرايد و رسانه های گروهی
 • برقراری ارتباط با ساير سازمانهای دولتی وغيردولتی درزمان مناسب با کيفيت مناسب
 • بررسی مطالب مطروحه در رسانه های گروهی دررابطه با فعاليتهای مستقيم وغيرمستقيم به منظور اطلاع، انعکاس وپاسخگويی درصورت لزوم
 • تهيه عکس ، اسلايد و فيلم ازفعاليتهای دانشگاه و ايجاد آرشيو سمعی و بصری
 • تهيه پلاکارد مناسبتهای مختلف و موارد مورد نياز
 • هماهنگی در اجرای برنامه های مختلف مذهبی، علمی و فرهنگی
 • مشارکت وبرنامه ريزی جهت برگزاری همايشها، نمايشگاهها وميهمانيهای رسمی
 • انجام ساير امورمربوط، که برحسب ضرورت ازطريق رئيس و معاونين دانشکده، جهت اقدام ابلاغ می گردد

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مدیریت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177