دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - اولین فناوری سه روزه سمینارنانوفناوری
پرینت

اولین فناوری سه روزه سمینارنانوفناوری

بههمتانجمنعلمینانوفناوریباهمراهیبسیجدانشجوییشهیدهمتدانشگاهصنعتیاراکاولینسمینارآشناییبامبانینانوفناوریبرگزارشد

اینسمینارسهروزهباحمایتستادملینانوفناوریومعاونتمعاونتدانشجوییفرهنگیدانشگاهصنعتیاراکمورخ 15الی 17 اسفندماه به مدت 9 ساعتبرپاگردید

اینسمیناردرسهبخش1.تدریسمباحثموردتاییدستادملینانوفناوری همانند:درکابعادنانو،تغییرخواصمواددرابعادنانووماهیتبینرشتهاینانو،تاریخچهنانو،نانودرطبیعت،کاربردنانودرصنایعمختلف،روشهایتهیهوتولیدنانومواد،اشناییبامفهومپتنتوپتنتخوانی،معرفیمنابع

2.ارایهگزارشیازفعالیتهایدانشجویاندانشگاهصنعتیاراکدرزمینهنانوفناوریتوسطدکترهدایتی

3.تقدیروتشکرازبرگزیدگاناولینمسابقهکتابخوانیدانشگاهصنعتیاراکوبرگزیدگانسمینارتوسطاساتیدهیتعلمیدانشگاهصنعتیاراکواقایاکبرزادگاناستادموردتاییدستادملینانوفناوری برگزار شد.

اقایامیدعیدیدبیرانجمنعلمینانوفناوریودبیرسمینارباتاکیدبراهمییتفناوریگفتمانسازیدراینحوزهلازمهیپیشرفتدراینفناوریدانستند.

از برنامه جنبی این همایش می توان به برگزاریدورهمسابقهکتابخوانی با محوریت نانودردانشگاهصنعتیاراکبرگزارشد

برندگاناولینمسابقهکتابخوانینانوفناوریدانشگاهصنعتیاراککهعلاوهبرجوایزنقدیبهصورترایگاندرمسابقهملینانوفناوریثبتنامگردیند.1.عاطفهاسکندری2.علیسلیمی3.رضاگوی4.محیاتمیجی5.نگینسلیمانی

سایرافرادیکهحدنصابعلمیرابرایثبتنامرایگاندرمسابقهملینانوفناوریکسبکردند

1جهانبخشکیانی-2-رضاسلیمی3-مهدیسدادستان4-حسینملابیگ5-لیلازارعی6-علیرضاجلودار

برگزارکنندگاناولیندورهمسابقهکتابخوانیدانشگاهصنعتیاراک

امیدعیدی،سیدامیدسیداقا،شیرینپاکمهر،سروشخضرزاده،محمدجوادابراهیمیبههمتانجمنعلمینانوفناوریباهمراهیبسیجدانشجوییشهیدهمتدانشگاهصنعتیاراکاولینسمینارآشناییبامبانینانوفناوریبرگزارشد

اینسمینارسهروزهباحمایتستادملینانوفناوریومعاونتمعاونتدانشجوییفرهنگیدانشگاهصنعتیاراکمورخ 15الی 17 اسفندماه به مدت 9 ساعتبرپاگردید

اینسمیناردرسهبخش1.تدریسمباحثموردتاییدستادملینانوفناوری همانند:درکابعادنانو،تغییرخواصمواددرابعادنانووماهیتبینرشتهاینانو،تاریخچهنانو،نانودرطبیعت،کاربردنانودرصنایعمختلف،روشهایتهیهوتولیدنانومواد،اشناییبامفهومپتنتوپتنتخوانی،معرفیمنابع

2.ارایهگزارشیازفعالیتهایدانشجویاندانشگاهصنعتیاراکدرزمینهنانوفناوریتوسطدکترهدایتی

3.تقدیروتشکرازبرگزیدگاناولینمسابقهکتابخوانیدانشگاهصنعتیاراکوبرگزیدگانسمینارتوسطاساتیدهیتعلمیدانشگاهصنعتیاراکواقایاکبرزادگاناستادموردتاییدستادملینانوفناوری برگزار شد.

اقایامیدعیدیدبیرانجمنعلمینانوفناوریودبیرسمینارباتاکیدبراهمییتفناوریگفتمانسازیدراینحوزهلازمهیپیشرفتدراینفناوریدانستند.

از برنامه جنبی این همایش می توان به برگزاریدورهمسابقهکتابخوانی با محوریت نانودردانشگاهصنعتیاراکبرگزارشد

برندگاناولینمسابقهکتابخوانینانوفناوریدانشگاهصنعتیاراککهعلاوهبرجوایزنقدیبهصورترایگاندرمسابقهملینانوفناوریثبتنامگردیند.1.عاطفهاسکندری2.علیسلیمی3.رضاگوی4.محیاتمیجی5.نگینسلیمانی

سایرافرادیکهحدنصابعلمیرابرایثبتنامرایگاندرمسابقهملینانوفناوریکسبکردند

1جهانبخشکیانی-2-رضاسلیمی3-مهدیسدادستان4-حسینملابیگ5-لیلازارعی6-علیرضاجلودار

برگزارکنندگاناولیندورهمسابقهکتابخوانیدانشگاهصنعتیاراک

امیدعیدی،سیدامیدسیداقا،شیرینپاکمهر،سروشخضرزاده،محمدجوادابراهیمی

 

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177