اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اخبار دانشگاه مشاهده همه خبرها

 برنامه دوره کارشناسی(تخصصی و اختیاری) مهندسی عمران- نقشه برداری( برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

 ترم اول

 

ملاحظات

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

 

3

ریاضی عمومی 1

1

 

همزمان با ریاضی1

3

فیزیک 1

2

 

 

3

زبان خارجه

3

 

همنیاز فیزیک 1

1

آز- فیزیک 1

4

 

 

2

مبانی برنامه ریزی شهری

5

 

ترم دوم

 ملاحظات

 

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

ریاضی عمومی 1

3

ریاضی عمومی 2

1

 

فیزیک 1- همنیاز ریاضی عمومی 2

3

فیزیک 2

2

 

-

3

برنامه نویسی کامپیوتر

3

 

همنیاز فیزیک 2

1

آز- فیزیک 2

4

 

همزمان با ریاضی 2

3

معادلات دیفرانسیل

5

2 واحد تئوری و 1 واحد عملی

ریاضی 1

3

نقشه برداری 1

6

 

 

18

 

 

 

برنامه دوره کارشناسی(تخصصی و اختیاری) مهندسی عمران- نقشه برداری( برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

 

ترم سوم

 

ملاحظات

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

معادلات دیفرانسیل

3

آمار و احتمالات مهندسی

1

 

آز فیزیک 2

2

الکترونیک و فاصله یاب

2

 

معادلات دیفرانسیل- برنامه نویسی کامپیوتر

2

محاسبات عددی

3

 

نقشه برداری 1- همزمان با الکترونیک و فاصله یاب

3

نقشه برداری 2 و عملیات

4

 

نقشه برداری 1

3

فتوگرامتری 1 و عملیات

5

 

همزمان با نقشه برداری 2

3

مبانی کارتوگرافی و عملیات

6


 

ترم چهارم

 

ملاحظات

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضیات مهندسی

1

 

معادلات دیفرانسیل

2

هندسه دیفرانسیل

2

 

آمار و احتمالات مهندسی

2

تئوری خطاها

3

 

ریاضی 1- فیزیک 1 همنیاز با معادلات دیفرانسیل

3

استاتیک و مقاومت مصالح

4

 

نقشه برداری2

2

ژئودزی 1

5

 

نقشه برداری 2- فتوگرامتری 1

4

فتوگرامتری 2- عملیات

6

 

برنامه دوره کارشناسی (تخصصی و اختیاری) مهندسی عمران- نقشه برداری( برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

 ترم پنجم

 

 

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

محاسبات عددی- تئوری خطاها

3

سرشکنی

1

 

نقشه برداری 2- فتوگرامتری 2

2

کاداستر 1

2

 

معادلات دیفرانسیل- ژئودزی 1

2

نجوم ژئودزی

3

 

نقشه برداری 1

2

ژئومورفولوژی و زمین شناسی

4

 

مبانی کارتوگرافی

3

کارتوگرافی اتوماتیک

5

 

نقشه برداری 2

3

نقشه بردای مسیر

6

 

آمار و احتمال مهندسی- استاتیک و مقاومت مصالح

2

هیدرولوژی مهندسی

8

 

ترم ششم

 ملاحظات

 

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

هندسه دیفرانسیل- سرشکنی- ژئودزی

4

ژئودزی 2 و محاسبات

1

 

استاتیک و مقاومت مصالح

2

تکنولوژی مصالح ساختمان

2

 

فتوگرامتری 2- سرشکنی

3

فتوگرامتری 3 و عملیات

3

 

نقشه برداری 2

2

نقشه برداری زیرزمینی

4

 

نقشه برداری 2- کارتوگرافی اتوماتیک

2

دستگاهای پیشرفته و نرم افزار

7

 

فتوگرامتری 2- کاداستر 1- کارتوگرافی اتوماتیک

2

سیستم های اطلاعات مکانی

8

 

برنامه دوره کارشناسی (تخصصی و اختیاری) مهندسی عمران- نقشه برداری( برنامه پیشنهادی ترم به ترم)

 

ترم هفتم

 

ملاحظات

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

ریاضیات مهندسی- ژئودزی 2- نجوم ژئودزی

3

ژئودزی فیزیک (فیزیکال)

1

 

زبان خارجه- فتوگرامتری 2- نجوم ژئودزی

2

زبان تخصصی

2

 

ژئومورفولوژی- تکنولوژی و مصالح ساختمانی – نقشه برداری مسیر

2

راهسازی

3

 

فتوگرامتری 3

3

فتوگرامتری 4 و عملیات

4

 

کاداستر1

2

کاداستر 2

7

 

همنیاز با درس فیزیکال ژئودزی

2

ژئودزی ماهواره ای (GPS)

 

 

ترم هشتم

 

ملاحظات

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

فتوگرامتری 3

2

مبانی دورکاوی

1

 

سرشکنی – ژئودزی 1

3

نقشه برداری ژئودتیک

3

 

همنیاز با ژئودزی 2

2

هیدروگرافی

4

 

نقشه برداری 2- راهسازی

2

نقشه برداری کارگاهی

6

 

کارتوگرافی اتوماتیک

2

کارتوگرافی موضوعی

 

 

اردوی کارورزی پس از پایان 8 نیمسال : معادل 4 واحد

 

جدول شماره 3) لیست دروس پایه (25 واحد) و تخصصی (73 واحد) گروه مهندسی عمران – نقشه برداری دانشگاه صنعتی اراک

 

پیش نیاز یا همنیاز

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 

3

ریاضی عمومی 1

1

همزمان با ریاضی1

3

فیزیک 1

2

همنیاز فیزیک 1

1

آز- فیزیک 1

3

ریاضی عمومی 1

3

ریاضی عمومی 2

4

فیزیک 1- همنیاز ریاضی عمومی 2

3

فیزیک 2

5

همنیاز فیزیک 2

1

آز- فیزیک 2

6

همزمان با ریاضی 2

3

معادلات دیفرانسیل

7

معادلات دیفرانسیل

3

آمار و احتمالات مهندسی

8

معادلات دیفرانسیل- برنامه نویسی کامپیوتر

2

محاسبات عددی

9

-

3

برنامه نویسی کامپیوتر

10

 

25

جمع واحدهای پایه

 

ریاضی 1

3

نقشه برداری 1

1

آز فیزیک 2

2

الکترونیک و فاصله یاب

2

نقشه برداری 1- همزمان با الکترونیک و فاصله یاب

3

نقشه برداری 2 و عملیات

3

نقشه برداری 1

3

فتوگرامتری 1 و عملیات

4

همزمان با نقشه برداری 2

3

مبانی کارتوگرافی و عملیات

5

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضیات مهندسی

6

معادلات دیفرانسیل

2

هندسه دیفرانسیل

7

آمار و احتمالات مهندسی

2

تئوری خطاها

8

ریاضی 1- فیزیک 1 همنیاز با معادلات دیفرانسیل

3

استاتیک و مقاومت مصالح

9

نقشه برداری2

2

ژئودزی 1

10

نقشه برداری 2- فتوگرامتری 1

4

فتوگرامتری 2- عملیات

11

محاسبات عددی- تئوری خطاها

3

سرشکنی

12

نقشه برداری 2- فتوگرامتری 2

2

کاداستر 1

13

معادلات دیفرانسیل- ژئودزی 1

2

نجوم ژئودزی

14

نقشه برداری 1

2

ژئومورفولوژی و زمین شناسی

15

مبانی کارتوگرافی

3

کارتوگرافی اتوماتیک

16

نقشه برداری 2

3

نقشه بردای مسیر

17

هندسه دیفرانسیل- سرشکنی- ژئودزی1

4

ژئودزی 2 و محاسبات

18

استاتیک و مقاومت مصالح

2

تکنولوژی مصالح ساختمان

19

فتوگرامتری 2- سرشکنی

3

فتوگرامتری 3 و عملیات

20

نقشه برداری 2

2

نقشه برداری زیرزمینی

21

ریاضیات مهندسی- ژئودزی 2- نجوم ژئودزی

3

ژئودزی فیزیک (فیزیکال)

22

ژئومورفولوژی- تکنولوژی و مصالح ساختمانی – نقشه برداری مسیر

2

راهسازی

23

فتوگرامتری 3

3

فتوگرامتری 4 و عملیات

24

فتوگرامتری 3

2

مبانی دورکاوی

25

همنیاز با درس فیزیکال ژئودزی

2

ژئودزی ماهواره ای (GPS)

26

سرشکنی – ژئودزی 1

3

نقشه برداری ژئودتیک

27

همنیاز ژئودزی 2

2

هیدروگرافی

28

 

73

جمع واحدهای تخصصی