دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه ترموديناميک وانتقال حرارت
پرینت

آزمايشگاه ترموديناميک وانتقال حرارت

سرپرست کارگاه: دکتر ابوالفضل احمدی

 

آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت مجهز به تجهيزات مختلف اندازه گيری پارامترهای حرارتی مواد است و در اين آزمايشگاه امکان بررسی و اندازه گيری انتقال گرما يا انتقال حرارت از طريق شارش گرما در سيستم   های مختلف فراهم شده است.

تجهيزات آزمايشگاه ترموديناميک وانتقال حرارت

  1-دستگاه اندازه گيری ضريب انتقال حرارت خطی جامدات مدل H111 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  2- دستگاه اندازه گيری ضريب انتقال حرارت شعاعی جامدات مدل H111 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  3- دستگاه اندازه گيری ضريب انتقال حرارت مايعات مدل H111 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  4- دستگاه اندازه گيری مقدار انتقال حرارت از نوع اجباری وغير اجباری مدل H111 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  5- دستگاه اندازه گيری مقدار انتقال حرارت در مبد لهای مختلف مدل H111 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  6- دستگاه سيکل تبريد مدل R714 شرکت P.A.Hilton انگلستان

  7- دستگاه سيکل تبريد جذبی شرکت EV ايتاليا

  8- دستگاه ديگ مارست

fm2

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تاسیسات

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177