دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - مدیر فناوری اطلاعات
نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
رییس آزمایشگاه مرکزی مدیر تارنما 1452
مدیر فناوری اطلاعات مدیر تارنما 739
رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی مدیر تارنما 3474
سامانه بانک های اطلاعاتی مدیر تارنما 70656
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی مدیر تارنما 13996
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت مدیر تارنما 4111
مرکز نشر دانشگاه مدیر تارنما 4965
مديريت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی روابط عمومی 5290
رئیس اداره تحصيلات تکميلی روابط عمومی 4676
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی 5224
گروه علوم پایه روابط عمومی 18743
گروه معارف روابط عمومی 19283
گروه مهندسی عمران روابط عمومی 16843
گروه مهندسی معدن روابط عمومی 17032
گروه مهندسی برق روابط عمومی 17821
گروه آموزش های آزاد و مجازی روابط عمومی 17559
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت روابط عمومی 17530
مدیر پژوهش روابط عمومی 17403
اداره تحصیلات تکمیلی روابط عمومی 17817
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177