دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - مرکز نشر دانشگاه
نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
رییس آزمایشگاه مرکزی مدیر تارنما 1439
مدیر فناوری اطلاعات مدیر تارنما 731
رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی مدیر تارنما 3469
سامانه بانک های اطلاعاتی مدیر تارنما 70510
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی مدیر تارنما 13969
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت مدیر تارنما 4102
مرکز نشر دانشگاه مدیر تارنما 4959
مديريت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی روابط عمومی 5280
رئیس اداره تحصيلات تکميلی روابط عمومی 4667
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی 5217
گروه علوم پایه روابط عمومی 18702
گروه معارف روابط عمومی 19242
گروه مهندسی عمران روابط عمومی 16811
گروه مهندسی معدن روابط عمومی 16995
گروه مهندسی برق روابط عمومی 17790
گروه آموزش های آزاد و مجازی روابط عمومی 17523
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت روابط عمومی 17490
مدیر پژوهش روابط عمومی 17367
اداره تحصیلات تکمیلی روابط عمومی 17781
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177