logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

آخرین فرصت تحویل فرم تکمیل شده درخواست دفاع از پایان نامه به همراه گزارش همانند جویی کل پایان نامه که به تائید استاد راهنما رسیده باشد و درصد همانندی آن زیر 30% باشد تا پایان وقت اداری 7/11/99 می باشد و آخرین فرصت دفاع نیز26/11/99 می باشد. لازم به ذکر است دانشجو باید 14 روز کاری قبل از تاریخ دفاع جهت تشکل پرونده دفاع به اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید.

دانشجویانی که تا تاریخ 7/11/99 فرم تکمیل شده درخواست دفاع خود را ارائه ننمایند امکان انجام دفاع از پایان نامه در مهلت مقرر را نخواهند داشت و محروم از تحصیل می‌گردند.

                                                                                                                           اداره آموزش دانشگاه