logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

آنجا که انگيزه اصلی و هدف تاسيس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آموزش دانشجويان و شکوفائی استعدادهای افراد جامعه می باشد و انجام اين امور ارتباط نزديکی با نحوه زندگی و فعاليت های اجتماعی آنان دارد مديريت دانشجوئی با فراهم ساختن زمينه مناسب و مساعد برای دانشجويان کمک موثری در راستای تحقق آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد. برای رسيدن به اين هدف مديريت دانشجوئی از 4 بخش تشکيل شده است که هر کدام وظايف خاصی بر عهده دارند:

 اداره امور رفاه دانشجويان

اداره امور خوابگاهها

اداره امور تغذيه

مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجويی

 

وظايف و اختيارات مديريت دانشجويی

ارائه خدمات رفاهی و فعاليتهای غيرآموزشی دانشجويان نظير وامهای مختلف و بيمه

تشکيل و اداره شورای دانشجوئی به منظور همکاری با معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه برای ايجاد زمينه­های اجرای مصوبات شورای دانشگاه و هيات رئيسه

ارائه خدمات لازم برای حُسن اداره غذاخوري­ و خوابگاه­ها

ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای واحدهای تابعه

نظارت بر فعاليت سرپرستان امور دانشجويی دانشکده‏ها

شرکت در جلسات متعدد از جمله ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر شورای معاونان اداری و مالی جلسات تخصصی حوزه معاونت دانشجوئی وزارت متبوع و جلب نظر مسئولان در خصوص رفع تنگناهای خدمات رسانی به دانشجويان