logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر عبئالمطلب حاجتی استادیار دانشگده علوم زمین دانشگاه صنعتی اراک  بعنوان پژوهشگر برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400معرفی گردید.

در کارنامه این فعال صنعتی و پژوهشی  پنج طرح کاربردی موثر در صنعت، اخذ و راه اندازی دو طرح  R&D همچنین دو طرح بهره وری صنعتی، شش قرارداد صنعتی اجرا شده  برجسته گردیده است.

شایان  ذکر است دکتر حاجتی علاوه بر ارتباط با صنعت در حوزه توسعه ارتباطات پژوهشی  نیز یک اختراع، یک کتاب، دو هدایت طرح احمدی روشن  و پژوهش های کاربردی با هدف هدایت دانشجویان

و دانش آموختگان را در سال 1399 به انجام رسانیده است.